Fundació Catalana Síndrome de Down

Colaboramos con la fundación Síndrome de Down

Col·laborem amb la Fundació Catalana Síndrome de Down, que gaudeix dels nostres serveis de manera gratuïta com una mostra de suport a una tasca tan important.

Plantem un arbre en nom teu

El nostre objectiu és assolir entre els 100 i 300 arbres per any amb una compensació total de 20 kg de CO2 per cada arbre plantat.

Integració social i oportunitats

Inclusión_Tick Translations

Col·laborem amb el grup MIFAS ajudant a aconseguir independència econòmica i justícia social per a les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. 

Aquesta Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) comprèn el conjunt d'accions desenvolupades per establir relacions de confiança, estables, sòlides i de benefici mutu tant per als col·laboradors de Tick Translations® com per a les regions on desenvolupa les seves activitats i el sistema social a què pertany.

Compromisos i principis d’actuació responsable

A través d'aquesta política, Tick Translations® es compromet als principis bàsics següents:

Integritat i transparència

 • Respectar les legislacions nacionals i internacionals vigents en els països on opera la companyia, especialment els principis expressats en la Declaració Universal dels Drets Humans de Nacions Unides i en la Declaració de l'Organització Internacional del Treball pàgina 8 (OIT), els principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, els Principis Rectors de Drets Humans i Empreses de Nacions Unides, així com els principis de l'OCDE per al Govern de les Societats.
 • Rebutjar la corrupció, el frau i el suborn en el desenvolupament de l'activitat de la companyia i establir mesures per evitar-los i combatre'ls, desenvolupant canals interns que permetin la comunicació d'irregularitats i protegint l'anonimat del comunicant.
 • No tolerar l’ús de pràctiques contràries a l’ètica, ni per a benefici particular ni de l’empresa.
 • Projectar la realitat empresarial perquè els col·laboradors la reconeguin com un grup sòlid i ben gestionat dins i fora d'Espanya.
 • Contribuir a la configuració d’una imatge corporativa positiva que ajudi a la consecució d’objectius empresarials i a l’activitat comercial.

Excel·lència en el servei

 • Esforçar-nos per identificar, satisfer i fins i tot anticipar les necessitats dels nostres clients (interns i externs).
 • Buscar sempre la manera de millorar i d'innovar, amb una actitud oberta davant de noves idees.
 • Vetllar per la satisfacció de les necessitats i les expectatives dels nostres clients i proveïdors.
 • Establir, de forma periòdica, objectius en matèria de qualitat i avaluar-ne el compliment.
 • Col·laborar en activitats específiques amb proveïdors i subcontractistes per millorar la qualitat.
 • Promoure una comunicació activa i bidireccional, les expectatives i les opinions dels clients i donar resposta a les seves inquietuds.
 • Realitzar enquestes periòdiques per avaluar la satisfacció de cada client.
 • Avaluar constantment el desenvolupament dels empleats, per implementar possibles millores que contribueixin a incrementar la qualitat del servei.

Benestar de l'empleat

 • Promoure un entorn de treball de qualitat, basat en el respecte i el desenvolupament personal i professional.
 • Fomentar la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per cap causa (discapacitat, edat, gènere, orientació sexual, etc.).
 • Garantir la qualitat de l'ocupació, fomentant el manteniment de llocs de treball estables i de qualitat, amb continguts ocupacionals que garanteixin una millora contínua de les aptituds i les competències dels professionals.
 • No establir diferències salarials de caràcter discriminatori i assegurar una integració adequada del personal a l'empresa.
 • Excloure els prejudicis que puguin existir respecte a persones la condició social, cultural o educativa dels quals no respongui a models considerats tradicionalment de referència o habituals i que poden condicionar indegudament el progrés professional basat en el mèrit i la capacitat de les persones.
 • Fomentar l’ús del llenguatge inclusiu en qualsevol tipus de comunicació corporativa i erradicar, en tot cas, l’ús de llenguatge discriminatori.

Respecte al medi ambient

 • La Política General de Sostenibilitat de Tick Translations® queda reflectida en tots els àmbits de l'empresa.
 • Es prioritzarà implementar millores per assolir un equilibri entre el desenvolupament econòmic i social i de protecció del medi ambient.
 • Es durà a terme un procés d'avaluació anual que certifiqui el compliment del nostre deure ecològic.

Sistemes de seguiment i supervisió de compromisos i principis

Totes les mesures les supervisa la Direcció. Entre les accions que permeten corroborar aquests compromisos, volem destacar:

 • La nostra iniciativa «Plantem un arbre en nom teu» té la doble funció d’incentivar els nostres clients a valorar els nostres serveis i ajudar-nos a promoure el nostre deure ecològic. Un cop el client accedeix a avaluar la nostra feina, procedim a plantar un arbre per compensar les emissions de CO2 a l’instant. El nostre objectiu és assolir entre els 100 i 300 arbres per any amb una compensació total de 20 kg de CO2 per cada arbre plantat. Aquesta iniciativa, juntament amb la certificació ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental (SGA), garanteix el nostre compromís amb el medi ambient.
 • La nostra aposta permanent per la qualitat i la millora contínua. Tick Translations® renova cada any 5 certificats ISO per garantir la qualitat dels seus processos. Són la ISO 9001 (sistemes de gestió de la qualitat), la ISO 17100 (requisits per als processos de prestació d’un servei de traducció de qualitat), la ISO 18587 (postedició del resultat de traduccions automàtiques), la ISO 27001 (sistemes de gestió de seguretat de la informació) i la ISO 14001 (sistemes de gestió ambiental).
 • Les nostres «Enquestes de satisfacció d’usuari» ens permeten conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients. Aquestes enquestes, juntament amb una anàlisi interna dels nostres recursos de manera periòdica, ens permet assegurar una qualitat òptima en els nostres projectes.
 • Tick Translations® col·labora amb l’entitat sense ànim de lucre Grup MIFAS, la missió del qual és aconseguir independència econòmica i justícia social per a les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Oferim la possible incorporació a la plantilla a persones amb discapacitat a través de la seva borsa de treball.
 • Tick Translations® col·labora amb la Fundació Catalana Síndrome de Down que gaudeix dels nostres serveis de manera gratuïta com una mostra de suport a una tasca tan important.
 • Aquests principis queden recollits als nostres Codi Ètic de proveïdors i Codi de conducta intern.